close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Niedziela 25 Luty 2018 Imieniny obchodzi: Wiktor, Cezary, Zygfryd
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Oferta inwestycyjna
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 6 odwiedzin: 8518324


  
REFERAT FINANSOWO - KSIĘGOWY
   

REFERAT FINANSOWO – KSIĘGOWY
        

Do zadań referatu finansowo – księgowego należy:
1) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w odniesieniu do:
- urzędu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- inwestycji,
- majątku trwałego.
2) prowadzenie windykacji przypisanych należności budżetowych,
3) klasyfikowanie dokumentów księgowych i ich dekretowanie,
4) wycena rzeczowych składników aktywów, środków pieniężnych w kasie oraz innych środków pieniężnych -inwentaryzowanych drogą spisu z natury, ustalanie ewentualnych różnic i ich rozliczanie,
5) inwentaryzacja aktywów na rachunkach bankowych, udziałów oraz należności - drogą potwierdzenia sald,
6) inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych, funduszy, należności spornych wątpliwych, rozrachunków z osobami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych oraz rozrachunków publicznoprawnych - metodą porównania i weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
7) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
8) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
9) przyjmowanie i zwrot oraz prowadzenie ewidencji wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w pieniądzu oraz lokowanie ich na rachunkach terminowych,
10) bieżąca kontrola dowodów kasowych oraz pozostałych dowodów księgowych pod  względem   formalnym i rachunkowym oraz zgodności z planem finansowym,
11) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy,
12) opracowywanie planu finansowego urzędu i zmian w tym planie,
13) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
14) okresowe analizy stopnia realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji na ten temat dla   potrzeb burmistrza, rady miejskiej i komisji,
15) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
16)  sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych urzędu,
17)  sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących inwestycji i stanu środków  trwałych – sprawozdanie statystyka gminy/ środki trwałe we współpracy z referatem infrastruktury i gospodarki komunalnej,
18) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:
- podatku od nieruchomości,
- opłaty od posiadania psów,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty miejscowej,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
- wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym,
- poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku  leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
19) przygotowywanie decyzji wymiarowych,
20) prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,
21) opracowywanie decyzji w sprawach odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych,
22) prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej podatków i opłat lokalnych,
23) zawiadamianie podatników o sposobie zarachowania wpłat,
24) nadzór nad terminowością wpłat i prowadzoną egzekucją,
25)  przeprowadzanie kontroli w zakresie podatku od nieruchomości,
26) wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
27) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych ,
28) prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald,
29) przyjmowanie wniosków o ulgi inwestycyjne, żołnierskie, z tytułu nabycia gruntów, prowadzenie postępowania w tych sprawach oraz przygotowywanie decyzji,
30) prowadzenie dokumentacji związanej z załatwianiem podań i odwołań w sprawach podatkowych,
31) planowanie dochodów budżetowych z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych,
32) dokonywanie rozliczeń i prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych,
33) sporządzanie wniosków o rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
34) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w zakresie  podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
35) przygotowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej wydawania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
36) rozliczanie dochodów z podatku rolnego z Wielkopolską Izbą Rolniczą, sporządzanie
sprawozdań w tym zakresie,
37) przygotowywanie dokumentów dla burmistrza do zajmowania stanowiska w sprawach odraczania, umarzania, rozkładania na raty, zwalniania z obowiązku podatkowego w zakresie podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,
38) sporządzanie list płac dla pracowników urzędu, inkasentów podatków i opłat lokalnych, pracowników interwencyjnych, osób wykonujących określone prace na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, ekwiwalentów OSP i ryczałtów,
39) sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
40) rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
41) sporządzanie raportów dla osób ubezpieczonych,
42) sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
43) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
44) dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokonywanie wyrejestrowywania,
45) prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
46) sporządzanie zaświadczeń do kapitału początkowego,
47) prowadzenie obsługi kasy urzędu,
48) bezgotówkowe regulowanie zobowiązań z tytułu dostaw, usług oraz innych zobowiązań finansowych gminy i urzędu,
49) ochrona wartości pieniężnych zgodnie z zasadami gospodarki kasowej,
50) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
51) prowadzenie rejestru sprzedaży dla celów podatku VAT,
52) wystawianie faktur VAT i prowadzenie rejestru wystawionych faktur VAT oraz rozliczanie podatku VAT z urzędem skarbowym,
53) naliczanie i egzekwowanie należności i odsetek z tytułu sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem płatności na raty oraz prowadzenie stosownej ewidencji,
54) wystawianie kwitów mazalnych z tytułu spłaty hipoteki obciążających nieruchomości sprzedawane przez gminę z rozłożeniem płatności na raty,
55) przygotowywanie deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy nieprzekazanych innym podmiotom we współpracy z referatem infrastruktury i gospodarki komunalnej,
56) rozliczanie i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.