close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Niedziela 25 Luty 2018 Imieniny obchodzi: Wiktor, Cezary, Zygfryd
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Oferta inwestycyjna
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 6 odwiedzin: 8518327


  
REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
   

REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ


1) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, a w szczególności:
- przygotowanie, prowadzenie i odbiór inwestycji gminnych,
- uczestnictwo w pracach przygotowawczych,
- postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy,
- przygotowanie umów i egzekwowanie ustaleń zawartych w umowach,
- zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- nadzór nad odbiorami robót,
- kontrola rozliczeń,
- inne zadania związane z realizacją inwestycji gminnych,
- współpraca przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na zadania pozainwestycyjne,
- podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych spoza budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych,
- nadzór merytoryczny i przygotowanie dokumentacji na remonty i inwestycje związane z obiektami kubaturowymi,
-  współpraca z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w zakresie remontów i rozbiórek nieruchomości będących własnością gminy a znajdujących się w  zarządzie WPK,
-  współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów obiektów   podlegających nadzorowi konserwatorskiemu,
-  współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi w finansowaniu inwestycji na terenie gminy,
-  wskazywanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i gospodarki komunalnej gminy,
-  planowanie zadań inwestycyjnych i remontów na kolejne lata budżetowe,
-  współudział w konstruowaniu budżetu na potrzeby inwestycji,
-  rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych  zleconych przez gminę,
2) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych, a w szczególności:
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargów,
- merytoryczny nadzór nad przebiegiem przetargów organizowanych przez gminę,
-  tworzenie dokumentów strategicznych,
-  wyszukiwanie funduszy pomocowych z UE i innych źródeł zewnętrznych,
-  nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami i firmami prowadzącymi działania zmierzające do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
-  przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji,
-  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych  
współfinansowanych ze środków unijnych,
- przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie  inwestowania na terenie gminy,
3) współpraca z Referatem Finansowo – Księgowym w zakresie:
- ewidencjonowania środków trwałych,
- rozliczania kredytów i pożyczek,
- wnioskowania o udzielenie kredytów i pożyczek,
- sporządzania sprawozdań,
4) prowadzenie spraw związanych z inwestowaniem i zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi oraz koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
5) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska leśnictwem, gospodarką wodną, a w szczególności dotyczących:
- łowiectwa,
- zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
- ochrony i kształtowania środowiska,
- pracowniczych ogrodów działkowych,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- gospodarki wodnej,
- ochrony powietrza atmosferycznego,
6) sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych obejmują w szczególności:
-  przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,
-  koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów
planistycznych,
-  koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
-  przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i  wyrysów,
-  prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
-  ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej  oceny,
-  dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
-  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu,
-   prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
-  rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i
zagospodarowania trenu,
-  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
7) sprawy z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, a w szczególności związanych z:
-  gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami komunalnymi, ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich, 
-  organizowaniem przetargów na zbywanie gruntów,
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
-  nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
-  komunalizacją gruntów,
-  prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
-  tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim,
-  wyposażaniem gruntów w urządzenia komunalne,
8) sprawy związane z opracowywaniem programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac   studialnych i  prognostycznych,
9) sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej,  a w szczególności dotyczące:
- gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym,
- przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,
- zarządu nieruchomościami wspólnymi,
- przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
- egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
- stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
- tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
- cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
10)  przyjmowanie i weryfikacja wniosków o dodatki mieszkaniowe, naliczanie dodatków
mieszkaniowych, opracowywanie decyzji o przyznawaniu i wstrzymywaniu wypłaty dodatków mieszkaniowych, sporządzanie list wypłat dodatków i ryczałtów mieszkaniowych, planowanie wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
11) sprawy związane z przyznawaniem dodatków energetycznych,
12)  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.