close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Sobota 24 Marzec 2018 Imieniny obchodzi: Gabriel, Marek, Gabor
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 5 odwiedzin: 8627199


  
Uchwały Rady Miejskiej 2014
   

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie:

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sieraków na 2014 nr XIII-83-2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku - I-1-2014
Załącznik nr 1 do I-1-2014
Załącznik nr 2 do I-1-2014
Uzasadnienie do I-1-2014

pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu - I-2-2014

udzielenia pomocy finansowej gminie Chrzypsko Wielkie - I-3-2014

zmiany uchwały nr XI-66-2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - I-4-2014

wzorów formularzy deklaracji informacji w podatku od nieruchomości rolnym i leśnym - I-5-2014
Załącznik nr 1 do I-5-2014
Załącznik nr 2 do I-5-2014
Załącznik nr 3 do I-5-2014
Załącznik nr 4 do I-5-2014
Załącznik nr 5 do I-5-2014
Załącznik nr 6 do I-5-2014
Załącznik nr 7 do I-5-2014
Załącznik nr 8 do I-5-2014
Załącznik nr 9 do I-5-2014
Załącznik nr 10 do I-5-2014
Załącznik nr 11 do I-5-2014
Załącznik nr 12 do I-5-2014
Załącznik nr 13 do I-5-2014
Załącznik nr 14 do I-5-2014
Załącznik nr 15 do I-5-2014

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków - I-6-2014
Załącznik nr 1 do I-6-2014
Załącznik nr 2 do I-6-2014
Załącznik nr 3 do I-6-2014
Załacznik nr 4 do I-6-2014
Załącznik nr 5 do I-6-2014
Załącznik nr 6 do I-6-2-014

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Dworcową a ul. Daszyńskiego na terenie miasta Sieraków - I-7-2014
Załącznik nr 1 do I-7-2014
Załącznik nr 2 do I-7-2014.
Załącznik nr 3 do I-7-2014

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Grobia - Jaroszewo Północ, gmina Sieraków - I-8-2014
Załącznik do I-8-2014

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 29,30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu Kaczlin, gmina Sieraków - I-9-2014
Załącznik do I-9-2014

wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących niezabudowane działki nr 789-20, 454 i 447 - I-10-2014

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie przy ul. Leśnej - I-11-2014

przeznaczenia do sprzedaży prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących niezabudowane działki nr 2176-1 i 2176-2 -I-12-2014

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 -I-13-2014
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 lutego 2014 r. organ nadzoru stwierdził nieważność części par. 3 uchwały w zakresie wyrazów: "w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" gdyż ww. uchwała nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 -I-14-2014

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produków żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - I-15-2014

uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2014 rok - I-16-2014

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie:

zatwierdzenia realizacji projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - II-17-2014

wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Międzychodzkim porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Srodków Europejskiego Funduszu Społecznego - II-18-2014

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chalin, gmina Sieraków - II-19-2014
Uzasadnienie do II-19-2014
Załącznik nr 1 do II-19-2014
Załącznik nr 2 do II-19-2014
Załącznik nr 3 do II-19-2014

zmiany Uchwały Nr VIII-58-2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie regulaminu targowiska w Sierakowie - II-20-2014

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie:

zmian w Wieloleniej Prognozie Finansowej Gminy Sieraków na lata 2014-2022 - III-21-2014
Uzasadnienie do III-21-2014
Objaśnienia do WPF
Załącznik nr 1 do III-21-2014
Załącznik nr 2 do III-21-2014

zmieniająca uchwałę nr XIII-83-2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 - III-22-2014
Uzasadnienie do III-22-2014
Załącznik nr 1 do III-22-2014
Załącznik nr 2 do III-22-2014
Załącznik nr 2b do III-22-2014
Załącznik nr 3 do III-22-2014
Załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu - III-23-2014

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sieraków środków stanowiących fundusz sołecki - III-24-2014

przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę Sieraków - III-25-2014

zmiany uchwały nr IX-82-2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Sieraków na jednomandatowe okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów - III-26-2014

zmiany uchwały nr XI-95-2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Sieraków obwodów głosowania - III-27-2014

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowancyh nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie przy ul. Buczyna - III-28-2014

programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomoności zwierząt - III-29-2014

deklaracji dotyczącej podejmowania działań mających na celu rozwój astroturystyki i astronomii obserwacyjnej, utworzenia Ostoi Ciemnego Nieba oraz redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem i ochrony ciemnego nieba na terenie gminy Sieraków - III-30-2014

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2014 roku  

UCHWAŁA NR IV/38/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr I/6/2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki znaczonej według ewidencji nr 2011/5, arkusz mapy 26, miasta Sieraków, zlokalizowanej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie.
UCHWAŁA NR  IV/37/2014   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położonej w Sierakowie, stanowiącej działkę nr 89/19.
UCHWAŁA NR IV/36/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 89/17.
UCHWAŁA  NR IV/35/2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków.
UCHWAŁA NR IV/34/2014 w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Sierakowie
Załącznik nr 1 do uchwały IV/34//2014
UCHWAŁA NR IV/33/2014 w sprawie nadania imienia „Świętego Jana Pawła II” Parkowi Miejskiemu w Sierakowie.
UCHWAŁA  NR  IV/32/2014 zmieniająca uchwałę nr XIII/83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014  uzasadnienie
UCHWAŁA NR IV/31/2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2014– 2022. uzasadnienie
 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR V/44/2014 w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2014 rok

UCHWAŁA NR V/43/2014 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Ławicy i stanowiących niezabudowane działki pod zabudowę rekreacyjną.

UCHWAŁA NR V-42-2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie w obrębie ulicy Leśnej.

UCHWAŁA NR  V-41-2014 w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA  NR  V/40/2014 zmieniająca uchwałę nr XIII/83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Załącznik nr 1 do V-40-2014

Załącznik nr 2 do V-40-2014
Załącznik nr 3 do V-40-2014

Załącznik nr 4 i 4a   do V-40-2014 - Fundusz sołecki 

Załącznik nr 5 do V-40-2014 - Zestawienie dotacji

Uzasadnienie do V-40-2014

UCHWAŁA NR V-45-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacja Pniewy - Sieraków na terenie gminy Sieraków. (Uzasadnienie, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5)  

 

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/46/2014 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2013

UCHWAŁA NR VI/47/2014 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2013.

UCHWAŁA NR VI/48/2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2014– 2022. Uzasadnienie Objaśnienia do WPF Załącznik nr 1  Załącznik nr 2

UCHWAŁA  NR  VI/49/2014 zmieniająca uchwałę nr XIII/83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. Uzasadnienie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR VI/ 50 /2014 w sprawie: zmiany uchwały nr III/29/2014 z dnia  25 marca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

UCHWAŁA NRVI/51/2014 w sprawie: udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR VI/52/2014 w sprawie: udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Sieraków.

 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2014 r.
 
UCHWAŁA NR VII/53/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną gruntów położonych na terenie gminy Sieraków. załącznik nr 1
 
 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2014– 2022. Uzasadnienie do VIII-54-2014, Załącznik nr 1 do VIII-54-2014 - WPF, Załącznik nr 2 do VIII-54-2014 - Przedsięwzięcia,
UCHWAŁA  NR  VIII/55/2014 zmieniająca uchwałę nr XIII/83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Uzasadnienie do VIII-55-2014, Załącznik nr 1 do VIII-55-2014, Załącznik nr 1b do VIII-55-2014, Załącznik nr 2 do VIII-55-2014, Załącznik nr 2b do VIII-55-2014, Załącznik nr 3 do VIII-55-2014, Załącznik nr 4 i 4a  do VIII-55-2014 - Fundusz sołecki, Załącznik nr 5 do VIII-55-2014 - Zestawienie dotacji
UCHWAŁA NR VIII/56/2014 w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
UCHWAŁA  NR VIII/57/2014 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
UCHWAŁA NR VIII/58/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Sieraków (Pl. Powstańców Wielkopolskich wraz z terenami przyległymi).
UCHWAŁA NR VIII/59/2014 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie gminy Sieraków załącznik nr 1,2,3
UCHWAŁA NR VIII/60/2014 w sprawie o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS).
 
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 02 października 2014 r.
 
Uchwała nr IX-63-2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 445 .
Uchwała nr IX-64-2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na północy miasta Sieraków, gmina Sieraków.
załącznik nr 1 do IX-64-2014
Uchwała nr IX-65-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5 i 6 na terenie wsi Grobia, gmina Sieraków.
Uzasadnienie do IX-65-2014 załącznik nr 1 do IX-65-2014 Załącznik nr 2 do IX-65-2014 Załącznik nr 3 do IX-65-2014
Uchwała nr IX-66-2014 w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Sierakowie.
Uchwała nr IX-67-2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sieraków
Załącznik do IX-67-2014
Uchwała nr IX-68-2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków.
 
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 r.
 
Uchwała nr X-69-2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2014– 2022. Objaśnienia do WPF do X-69-2014, Uzasadnienie do X-69-2014, Załącznik nr 1 do X-69-2014 - WPF, Załącznik nr 2 do X-69-2014 - Przedsięwzięcia
Uchwała nr X-70-2014 zmieniająca uchwałę nr XIII/83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.  Uzasadnienie do X-70-2014, Załącznik nr 1 do X-70-2014, Załącznik nr 2 do X-70-2014, Załącznik nr 2b do X-70-2014, Załącznik nr 3 do X-70-2014 - Zestawienie dotacji, Załącznik nr 4 do X-70-2014 - Ochrona środowiska
Uchwała nr X-71-2014 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sieraków dotyczącego budowy Europejskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego TKKF.
Uchwała nr X-72-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków. Załącznik nr 1 do X-72-2014
Uchwała nr X-73-2014 w sprawie: sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Sieraków.
Uchwała nr X-74-2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Tucholi stanowiących niezabudowane działki nr: 32 i 33.
Uchwała nr X-75-2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Chorzępowie stanowiącej niezabudowaną działkę nr 57/11.
Uchwała nr X-76-2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Chorzępowie stanowiących działki nr 60/2 i 60/3.
Uchwała nr X-77-2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę nr 89/19.
Uchwała nr X-78-2014 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu postanawia par. 3 uchwały nr X/78/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2014 roku w brzmieniu: " Traci moc uchwała nr XII/74/2013 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok", z powodu sprzeczności z przepisem art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)
Uchwała nr X-79-2014 w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków
Uchwała nr X-80-2014 w  sprawie:  obniżenia  ceny   skupu   żyta   stanowiącej   podstawę   obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
Uchwała nr X-81-2014 w sprawie: programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
Uchwała nr X-82-2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
Uchwała nr X-83-2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Sieraków na  lata 2015-2017.
Uchwała nr X-84-2014 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Uchwała nr X-85-2014 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Uchwała nr X-86-2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/344/10 w sprawie: trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała nr X-87-2014 w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Sieraków Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „ŚWIETLIKI”.
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 grudnia 2014 r. organ nadzoru stwierdził nieważność części par. 3 uchwały nr X/87/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2014 roku w zakresie wyrazów: "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego"- ze względu na istotne naruszenie prawa.
Uchwała nr X-88-2014 w sprawie: nadania statutu placówce wsparcia dziennego – Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „ŚWIETLIKI”.
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 grudnia 2014 r. organ nadzoru stwierdził nieważność części par. 3 uchwały nr X/88/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2014 roku w zakresie wyrazów: "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego"- ze względu na istotne naruszenie prawa.
Uchwała nr X-89-2014 w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2015-2017
Uchwała nr X-90-2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
Uchwała nr X-91-2014 w sprawie: przyjęcia „Programu aktywizacji świetlic wiejskich w gminie Sieraków”.
 
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014 r.
Uchwała nr I-1-2014 w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Sierakowie.
Uchwała nr I-2-2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sierakowie.
Uchwała nr I-3-2014 w sprawie : składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie
 
Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2014 r.
Uchwała nr II-4-2014 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków na lata 2015– 2022. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF) NA LATA 2015-2022, Załącznik nr 1 do II-4-2014 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do II-4-2014 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
Uchwała nr II-5-2014 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015. Załącznik nr 1 do II-5-2014, Załącznik nr 1a do II-5-2014, Załącznik nr 1b do II-5-2014, Załącznik nr 2 do II-5-2014, Załącznik nr 2a do II-5-2014, Załącznik nr 2b do II-5-2014, Załącznik nr 3 do II-5-2014, Załącznik nr 4 i 4a do II-5-2014 - Fundusz sołecki, Załącznik nr 5 do II-5-2014 - Zestawienie dotacjiZałącznik nr 6 do II-5-2014 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, Załącznik nr 7 do II-5-2014 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe, Załącznik nr 8 do II-5-2014 - Ochrona środowiska, Załącznik nr 9 do II-5-2014 - Gospodarka odpadami
Uchwała nr II-6-2014 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2014— 2022.
Uchwała nr II-7-2014 zmieniająca uchwałę nr XIII/83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. Uzasadnienie do II-7-2014, Załącznik nr 1 do II-7-2014, Załącznik nr 2 do II-7-2014, Załącznik nr 2b do II-7-2014, Załącznik nr 3 i 3a  do II-7-2014 - Fundusz sołecki, Załącznik nr 4 do II-7-2014 - Zestawienie dotacji, Załącznik nr 5 do II-7-2014 - Zakłady budżetowe i rach. dochodów oświaty, Załącznik nr 6 do II-7-2014 - Ochrona środowiska
Uchwała nr II-8-2014 w sprawie: przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2014”
Uchwała Nr I/20/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2015 r. stwierdza częściową nieważność uchwały nr II-8-2014
Uchwała nr II-9-2014 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Uzasadnienie do II-9-2014, Załącznik do uchwały nr II-9-2014
Uchwała nr II-10-2014 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Załącznik do uzasadnienia do uchwały nr II-10-2014
Uchwała nr II-11-2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków.
Uchwała nr II-12-2014 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1.07.2003r. w sprawie: Statutu Gminy Sieraków
Uchwała nr II-13-2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/320/10 w sprawie: liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sieraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała nr II-14-2014 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2015 roku.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.