close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Poniedziałek 23 Kwiecień 2018 Imieniny obchodzi: Jerzy, Wojciech
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 13 odwiedzin: 8749059


  
Uchwały Rady Miejskiej 2009
   

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2010 - XL-254-09
Załącznik nr 1 do XL-254-09
Załącznik nr 1a do XL-254-09
Załącznik nr 1b do XL-254-09
Załącznik nr 1c do XL-254-09
Załącznik nr 2 do XL-254-09
Załącznik nr 2a do XL-254-09
Załącznik nr 2b do XL-254-09
Załącznik nr 2c do XL-254-09
Załącznik nr 3 do XL-254-09
Załącznik nr 4 i 4a do XL-254-09
Załącznik nr 5 do XL-254-09
Załącznik nr 6 do XL-254-09
Załącznik nr 7 do XL-254-09
Załącznik nr 8 do XL-254-09
Załącznik nr 9 do XL-254-09
Załącznik nr 10 do XL-254-09
Załącznik nr 11 do XL-254-09

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Grobi" - XL-255-09

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutom - II etap" - XL-256-09

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 r - XL-257-09
Uzasadnienie do XL-257-09
Załącznik nr 1 do XL-257-09
Załącznik nr 2 do XL-257-09
Załącznik nr 3 do XL-257-09
Załącznik nr 4 do XL-257-09
Załącznik nr 5 do XL-257-09

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - XL-258-09
Załącznik do uchwały nr XL-258-09

zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku z programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - XL-259-09

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok - XXXIX-244-09
Uzasadnienie do XXXIX-244-09
Załącznik nr 1 do XXXIX-244-09
Załącznik nr 2 do XXXIX-244-09
Załącznik nr 3 do XXXIX-244-09

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - XXXIX-245-09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 19/1162/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekło nieważność postanowienia paragrafu 2 ust. 1-8 powyższej uchwały.

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 - XXXIX-246-09

ustalenia miejscowości na terenie Gminy Sieraków, w których pobiera się opłatę miejscową - XXXIX-247-09

ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru - XXXIX-248-09

programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - w 2010 roku - XXXIX-249-09.

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 - XXXIX-250-09

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 - XXXIX-251-09

regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków - XXXIX-252-09

regulaminu przyznawania niektórych składników wynagodzenia nauczycielom - XXXIX-253-09

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie:

opłaty targowej - XXXVIII-242-09

zmieniająca uchwałę nr XXVII-180-08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 r. - XXXVIII-243-09
Uzasadnienie do XXXVIII-243-09
Załącznik nr 1 do XXXVIII-243-09
Załącznik nr 2 do XXXVIII-243-09

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok - XXXVII-233-09
Uzasadnienie do XXXVII-233-09
Załącznik nr 1 do XXXVII-233-09
Załącznik nr 2 do XXXVII-233-09
Załącznik nr 3 do XXXVII-233-09
Załącznik nr 4 do XXXVII-233-09
Załącznik nr 5 do XXXVII-233-09

regulaminu targowisk w Sierakowie - XXXVII-234-09
Załącznik do XXXVII-234-09

opłaty targowej - XXXVII-235-09

nadanie nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Sieraków - XXXVII-236-09

zmiany uchwały nr XXXIV/221/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 107/3 położonej w Lutomku - XXXVII-237-09

zmiany uchwały nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - XXXVII-238-09

ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i oiekuńcze - XXXVII-239-09

regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom - XXXVII-240-09

uchwalenia programu "Strategia Rozwoju Gminy Sieraków do roku 2020" - XXXVII-241-09
Strategia Rozwoju Gminy Sieraków do roku 2020


Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 7 października 2009 roku
w sprawie:

zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Profesjonalna Straż-bezpieczna Gmina. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z jednostek OSP w gminie Sieraków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - XXXVI-232-09

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie:

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu - XXXV-222-09

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu - XXXV-223-09

udzielenia dotacji w 2009 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Sieraków - XXXV-224-09

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok - XXXV-225-09
Uzasadnienie do XXXV-225-09
Załącznik nr 1 do XXXV-225-09
Załącznik nr 2 do XXXV-225-09
Załącznik nr 3 do XXXV-225-09
Załącznik nr 4 do XXXV-225-09

przystąpienia Gminy Sieraków do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Obra - Warta" z siedzibą w Pszczewie - XXXV-226-09

przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie przy ulicy Kowalskiej stanowiącej działki nr 1328/1 i 1328/2 - XXXV-227-09

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie i stanowiących działki nr 41/3 i nr 43 - XXXV-228-09

preznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kaczlinie i powstałych po podziale działek nr 73/4 i 73/2 - XXXV-229-09

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie - XXXV-230-09

określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowanioem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieraków - XXXV-231-09

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie:

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego - XXXIV-212-09

udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - XXXIV-213-09.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok - XXXIV-214-09.
Uzasadnienie do XXXIV-214-09
Załącznik nr 1 do XXXIV-214-09.
Załącznik nr 2 do XXXIV-214-09
Załącznik nr 3 do XXXIV-214-09
Załącznik nr 4 do XXXIV-214-09

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sieraków roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki - XXXIV-215-09

przystąpienia Gminy Sieraków do porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji wspólnego projektu w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007 - 2013. Osi priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Działania 4.1. Rozwój obszarów rybackich - XXXIV-216-09

ustalenia dopłat do taryf za abiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - XXXIV-217-09

uchwalenia "Weloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Komunalnych" będących w posiadaniu WPK Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2009-2011 - XXXIV-218-09

wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat w sytuacji, gdy upływa poprzedni trzyletni okres dzierżawy takich nieruchomości lub ich części - XXXIV-219-09

regulaminu gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - XXXIV-220-09

przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 107/3 położonej w Lutomku - XXXIV-221-09

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr XXIX/196/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/150/08 w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grobia - XXXIII-210-09
Załącznik do XXXIII-210-09

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok - XXXIII-211-09.
Uzasadnienie do XXXIII-211-09
Załącznik nr 1 do XXXIII-211-09
Załącznik nr 2 do XXXIII-211-09
Załącznik nr 3 do XXXIII-211-09
Załącznik nr 4 do XXXIII-211-09

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 4 czerwca 2009 roku
w sprawie:

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sieraków - XXXII-208-09

apelu Gminy Sieraków dotyczącego Sądu Grodzkiego w Międzychodzie - XXXII-209-09

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie:

udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2008 - XXXI-202-09 

udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - XXXI-203-09.

przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - XXXI-204-09

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok - XXXI-205-09.
Uzasadnienie do XXXI-205-09
Załącznik nr 1 do XXXI-205-09
Załącznik nr 2 do XXXI-205-09
Załącznik nr 3 do XXXI-205-09
Załącznik nr 4 do XXXI-205-09
Załącznik nr 5 do XXXI-205-09
Załącznik nr 6 do XXXI-205-09

nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków - XXXI-206-09
Załącznik nr 1 do XXXI-206-09
Załącznik nr 2 do XXXI-206-09

zamiany działek gruntowych położonych w Kaczlinie - XXXI-207-09

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 31 marca2009 roku
w sprawie:

uchylenia uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środkó Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - XXX-198-09

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok - XXX-199-09
Uzasadnienie do XXX-199-09
Załącznik nr 1 do XXX-199-09
Załącznik nr 2 do XXX-199-09.
Załącznik nr 3 do XXX-199-09
Załącznik nr 4 do XXX-199-09
Załącznik nr 5 do XXX-199-09
Załącznik nr 6 do XXX-199-09

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2008-2010 -XXX-200-09

zmiany uchwały nr XIX/128/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Sieraków - XXX-201-09

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 marca2009 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr XXII/150/08 w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grobia - XXIX-196-09 
Plan Odnowy Miejscowości Grobia 2008-2015.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na rok 2009 - XXIX-197-09
Uzasadnienie do XXIX-197-09
Załącznik nr 1 do XXIX-197-09
Załącznik nr 2 do XXIX-197-09

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie:

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków - XXVIII-188-09
Załącznik 2 do XXVIII-188-09
Załączniki 3 do XXVIII-188-09
MPZP_Przedszkolna
Opracowanie ekofizjograficzne
Prognoza skutków finansowych.
Prognoza oddzialywania na srodowisko

udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - XXVIII-189-09.

zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 -XXVIII-190-09

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków - XXVIII-191-09

zmieniająca uchwałę nr XXVII/180/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok - XXVIII-192-09
Uzasadnienie do XXVIII-192-09
Załącznik nr 1 do XXVIII-192-09
Załącznik nr 2 do XXVIII-192-09.
Załącznik nr 3 do XXVIII-192-09
Załącznik nr 4 A do XXVIII-192-09
Załącznik nr 4 B do XXVIII-192-09
Załącznik nr 4 C do XXVIII-192-09
Załącznik nr 5 do XXVIII-192-09
Załącznik nr 6 do XXVIII-192-09

regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sieraków - XXVIII-193-09
Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31 marca 2009 roku orzekł nieważność paragrafu 7 ust. 2 pkt 1-14 oraz ust. 3 pkt 1-7 począwszy od wyrazów: "a w szczególności za.."

uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2009 rok - XXVIII-194-09

zmiany uchwały nr VIII/54//2003 z dnia 01.07.2003 rok w sprawie Statutu Gminy Sieraków - XXVIII-195-09

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.