close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Sobota 24 Marzec 2018 Imieniny obchodzi: Gabriel, Marek, Gabor
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 5 odwiedzin: 8627204


  
Zgromadzenia
   

Zgromadzenia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U.2015. poz.1485).

Termin załatwienia

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieraków w zakładce Zgromadzenia, informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Miejsce załatwienia

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu nr 61 29 55 898, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP.

Sposób załatwienia

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed datą zgromadzenia.

W przypadku gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 ustawy wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jeżeli wniesiono prawidłowo,  zawiadomienia o zamiarze zgromadzenia  dwóch lub większej liczby zgromadzeń, mających się odbyć w tym samym miejscu i czasie, a ich przebieg może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie decyduje kolejność wniesienia zawiadomienia (data, godzina, minuta) – art. 12 ustawy.        

W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10 ustawy, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania.

Organizator może  stosować procedurę uproszczoną gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadomienie takie składa w terminie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowanym zgromadzeniem w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, nr telefonu: 61 854 99 00,  adres poczty elektronicznej: zk@poznan.uw.gov.pl.

W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia  gdy:

a)      jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych,

b)      jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach

- organ gminy   zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu i jednocześnie   przekazuje ją  wraz z aktami sprawy  sądowi okręgowemu. 

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję udostępnia się  przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – sekretariat – pok. 9. Tel. 61 29 53011.

Miejsce odbioru dokumentów

Sekretarz Gminy Sieraków, pokój nr 15 Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków. Tel. 61 29 55 883, e-mail: sekretarz@sierakow.pl.

Wymagane Dokumenty

1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

a)  imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu

tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer  dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,     przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

e) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

a) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu;

b) zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie  przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

1.  Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

2.  Sąd Okręgowy w Poznaniu zawiadamia niezwłocznie organ gminy  o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy  o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Sąd Okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.

4. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.

5.  Sąd Okręgowy w Poznaniu doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu

6.  Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie,  od którego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o zamiarze zorganiowania zgromadzenia

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.