close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Niedziela 25 Luty 2018 Imieniny obchodzi: Wiktor, Cezary, Zygfryd
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Oferta inwestycyjna
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 6 odwiedzin: 8518371


  
Ewidencja ludności
   

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Organizacyjno-Obywatelski, pok. nr 8
tel. 61 29 55-876
Godziny pracy  Ewidencji Ludności:
Poniedziałek 7:30-16:00,
wtorek i czwartek  7:30-15:30
środa  7:30-14:00
piątek  7:30-15:00

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad  3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie  art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty
   - Dowód osobisty albo paszport,
   - Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia  pobytu dokonuje się w formie  czytelnego podpisu  z oznaczeniem daty jego złożenia.
   - Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu  może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 

W przypadku zgłoszenia zameldowania  przez pełnomocnika:

    Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
    Dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad  3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie  z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie  formularza zgłoszenia  zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe  wykonuje jej przedstawiciel  ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania  nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie  pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód  wniesienia  opłaty skarbowej .

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba  zgłąszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia  24 września  2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania  na pobyt czasowy wydaje  osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega  opłacie  skarbowej w wysokości 17,-zł
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

Tryb odwoławczy: BRAK

Inne informacje: Obywatel  polski  przebywający na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  zobowiązany zameldować  się  w miejscu  pobytu stałego lub  czasowego najpóźniej  w 30 dniu  od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie  ma  charakter  rejestracyjny

Formularze do druku

    zgłoszenie zameldowania na pobyt stały 
    zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
    formularz pełnomocnictwa do zameldowania


Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Referat Organizacyjno-Obywatelski, pok. nr 8
tel. 61 29 55-876
Godziny pracy  Ewidencji Ludności:
Poniedziałek 7:30-16:00,
wtorek i czwartek  7:30-15:30
środa  7:30-14:00
piątek  7:30-15:00


Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego  się  pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   - Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
    - Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu  może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 
   - Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli  państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli  państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii  także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

-   dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "zaświadczenie  o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzający prawo  stałego pobytu",

dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie  na osiedlenie  się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego  Unii Europejskiej  lub decyzja o nadaniu  st. uchodźcy w Rzeczypospolitej  Polskiej,  udzieleniu  w Rzeczypospolitej  Polskiej  ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

Przy zameldowaniu na pobyt stały:

-  dla obywateli  państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli  państw członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu";

-  dla obywateli  innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem  na osiedlenie  się,  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu  st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,  udzieleniu  w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;

W przypadku  zgłoszenia  zameldowania  przez pełnomocnika  dodatkowo:

   -  Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
   -  Dowód osobisty pełnomocnika lub  paszport;

Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele  mogą podróżować do Polski bez wiz
- przy zameldowaniu  na okres  do 3 miesięcy nie przedstawiają  wizy lub innego dokumentu zezwalającego  na pobyt na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe  wykonuje jej przedstawiciel  ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty

Czynności zgłoszenia  zameldowania  nie podlegają  opłacie  skarbowej.

Opłacie  skarbowej w wysokości 17 zł podlega  złożenie  pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają  pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia  opłaty skarbowej -


Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji  ludności osoba  zgłąszająca zameldowanie  na pobyt stały  z urzędu otrzymuje  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie  z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia  24 września  2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania  na pobyt  czasowy  wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie  o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie  skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek  podlega  opłacie  skarbowej w wysokości  17,-zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

Tryb odwoławczy
BRAK

Inne informacje

Cudzoziemiec  będący obywatelem państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej, państwa EFTA lub  Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca  jest zobowiązany  zameldować  się  w miejscu pobytu stałego lub czasowego  najpóźniej  w 30 dniu  licząc  od dnia  przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem  innego  państwa  jest zobowiązany  zameldować  się w miejscu  pobytu  stałego lub czasowego  najpóźniej w 4 dniu  licząc od dnia  przybycia  do  tego miejsca - zwalnia  się  z obowiązku  zameldowania  cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  nie  przekracza  14 dni.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Formularze do druku

    zgłoszenie zameldowania na pobyt stały 
    zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
    formularz pełnomocnictwa do zameldowania 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Referat  Organizacyjno-Obywatelski, pok. nr 8
tel. 61 29 55-876
Godziny pracy  Ewidencji Ludności:
Poniedziałek 7:30-16:00,
wtorek i czwartek  7:30-15:30
środa  7:30-14:00
piątek  7:30-15:00


Wymagane dokumenty

Zgłoszenia  wyjazdu  poza  granicę oraz  powrotu można  dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się  pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu  postępowania  administracyjnego.

   - Dowód osobisty albo paszport.
   - Wypełniony formularz;

W przypadku  zgłoszenia  wyjazdu lub  powrotu przez pełnomocnika :

   - Pisemne  pełnomocnictwo do zgłoszenia  wyjazdu lub powrotu;
   - Dowód osobisty albo paszport;

 


Za osobę nieposiadającą  zdolności  do czynności  prawnych lub  posiadającą ograniczoną zdolność  do czynności prawnych (niepełnoletnie  dzieci) czynności meldunkowe  wykonuje jej przedstawiciel  ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie  skarbowej w wysokości 17 zł podlega  złożenie  pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa  udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia  wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio  po złożeniu  formularza.

Ustawa  z dnia  24 września 2010 r. nie  przewiduje wydania  zaświadczenia  o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie  o zgłoszeniu  wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek  zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie  zaświadczenia na wniosek  podlega  opłacie  skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

Tryb odwoławczy
BRAK

Inne informacje

Osoba, która wyjeżdża poza  granice Rzeczypospolitej  Polskiej  na okres  dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana  zgłosić  swój wyjazd oraz powrót.

Formularze do druku

    zgłoszenie wyjazdu 
    zgłoszenie powrotu
    formularz pełnomocnictwa – zgłoszenie wyjazdu formularz pełnomocnictwa - zgłoszenie powrotu


Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Referat Organizacyjno-Obywatelski, pok. nr 8
tel. 61 29 55-876
Godziny pracy  Ewidencji Ludności:
Poniedziałek 7:30-16:00,
wtorek i czwartek  7:30-15:30
środa  7:30-14:00
piątek  7:30-15:00

Wymagane dokumenty

Wymeldowania z pobytu stałego lub  czasowego  trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście  lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   - Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
   - Wypełniony formularz meldunkowy;

W przypadku zgłoszenia  wymeldowania przez pełnomocnika:

   - Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
   - Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

W celu zameldowania  na pobyt stały lub czasowy  trwający ponad  3 miesiące  nie ma konieczności wymeldowania  się  w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) – wymeldowanie  z poprzedniego  miejsca  pobytu następuje na podstawie  formularza zgłoszenia  zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad  3 miesiące).
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności  prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel  ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -
Termin i sposób załatwienia

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie  po złożeniu  formularza meldunkowego.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie  przewiduje  wydania  zaświadczenia  o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu  wydaje się  na  wniosek  zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie  skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

Tryb odwoławczy
BRAK

Inne informacje


Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub  czasowego  trwającego ponad  3 miesiące  jest zobowiązana wymeldować się.

Formularze do druku

    zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 
    zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 
    formularz pełnomocnictwa do wymeldowania

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.